Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.     Bedenktijd: de termijn waarbinnen de contractant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2.     Contractant:
 • de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 • de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3.     Dag: kalenderdag;
4.     Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings-
        en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5.     Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de contractant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is
        gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie
        mogelijk maakt.
6.     Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de contractant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7.     Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan contractanten aanbiedt;
8.     Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop
        op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of
        meer technieken voor communicatie op afstand;
9.     Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat
        contractant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
10.    Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.
 
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
 
T-shirtpro

Vestigings- & bezoekadres:
Zinkstraat 1
4823 AD Breda
 
Telefoonnummer: 076-8886446
E-mailadres: info@promio.nl
KvK-nummer: 20134345 te Breda
Btw-identificatienummer: NL8185.57.175.B.01
 
Artikel 3 - Toepasselijkheid
1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op
        afstand en bestellingen tussen ondernemer en contractant.
2.     Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de contractant beschikbaar
        gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de
        algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de contractant zo spoedig mogelijk kosteloos worden
        toegezonden.
3.     Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op
        afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de contractant ter beschikking worden
        gesteld op zodanige wijze dat deze door de contractant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
        gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven
        waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de contractant
        langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4.     Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn,
        is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de contractant zich in geval van tegenstrijdige algemene
        voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5.     Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd
        worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling
        overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6.     Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene
        voorwaarden.
7.     Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de
        geest’ van deze algemene voorwaarden.
 
Artikel 4 - Het aanbod
1.     Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.     Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3.     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is
        voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de contractant mogelijk te maken. Als de ondernemer
        gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
        Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4.     Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of
        ontbinding van de overeenkomst.
5.     Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat
        de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
6.     Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de contractant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding
        van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de contractant te raadplegen is;
 • de manier waarop de contractant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de contractant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
 
Artikel 5 - De overeenkomst
1.     De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de contractant van
        het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.     Indien de contractant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg
        de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd,
        kan de contractant de overeenkomst ontbinden.
3.     Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter
        beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de contractant elektronisch kan
        betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.     De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de contractant aan zijn betalingsverplichtingen kan
        voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
        Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
        gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.     De ondernemer zal bij het product of dienst aan de contractant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door
        de contractant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de contractant met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de contractant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de contractant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6.     In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
7.     Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid
        van de betreffende producten. 
 
Artikel 6 - Herroepingsrecht
1.     Bij de aankoop van kant en klaar producten heeft de contractant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te
        ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de contractant.
2.     Tijdens de bedenktijd zal de contractant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate
        uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn
        herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele
        staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. De contractant heeft het recht de bestelde producten te annuleren totdat het drukproces in werking gesteld is.
4.     Alle producten van de ondernemer zijn uitgesloten van het herroepingsrecht, omdat dit maatwerkproducten betreffen van
        persoonlijke aard. Kant en klaar producten worden niet verkocht. Hierdoor is het niet mogelijk producten te retourneren.
        Indien bestelling niet goed is uitgevoerd, kun je hiervoor contact opnemen met de klantenservice.
 
Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht
1.     De ondernemer kan het herroepingsrecht van de contractant uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting
        van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
        overeenkomst, heeft vermeld.
2.     Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de contractant;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • voor losse kranten en tijdschriften;
 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de contractant de verzegeling heeft verbroken.
 • voor hygiënische producten waarvan de contractant de verzegeling heeft verbroken.
3.     Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens
  een bepaalde periode;
 • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de contractant is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 • betreffende weddenschappen en loterijen.
 
 
Artikel 8 - De prijs
1.     Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd,
        behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2.     In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de
        financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan
        schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.     Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van
        wettelijke regelingen of bepalingen.
4.     Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit
        bedongen heeft en:
 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • de contractant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5.     De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
6.     Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid
        aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 
Artikel 9 - Conformiteit en Garantie
1.     De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde
        specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
        overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2.     Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de rechten en vorderingen die de contractant op
        grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 
Artikel 10 - Levering en uitvoering
1.     De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen
        van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.     Als plaats van levering geldt het adres dat de contractant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3.     Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame
        spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij contractant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de
        bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de
        contractant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De contractant heeft in dat geval het recht om de
        overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De contractant heeft geen recht op een schadevergoeding.
4.     Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de contractant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een
        termijn geeft de contractant geen recht op schadevergoeding.
5.     In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de contractant betaald heeft zo spoedig
        mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6.     Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel
        beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt
        geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn
        voor rekening van de ondernemer.
7.     Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de contractant
        of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
Artikel 11 - Duurtransacties
1.     De contractant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
        (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
        opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2.     De contractant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
        (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming
        van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3.     De contractant kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
 
Artikel 12 - Betaling
1.     Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de contractant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen
        na factuurdatum. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de contractant
        de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2.     Bij de verkoop van producten aan contractant mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden
        bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de
        desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3.     De contractant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4.     In geval van wanbetaling van de contractant heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de
        contractant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
5.     In geval van betaling via creditcard, wordt de kaarthouder direct belast voor de transactie.
 
Artikel 13 - Klachtenregeling
1.     De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze
        klachtenprocedure.
2.     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij
        de ondernemer, nadat de contractant de gebreken heeft geconstateerd.
3.     Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
        Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen
        geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de contractant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4.     Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5.     Klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de contractant zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur
        (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden,
        heeft de contractant de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend
        en zowel ondernemer als contractant stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil
        aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de contractant betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.
6.     Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7.     Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten
        kosteloos vervangen of repareren.
 
 
Artikel 14 - Geschillen
1.     Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de contractant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend
        Nederlands recht van toepassing. Ook indien de contractant woonachtig is in het buitenland.
2.     Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 
Artikel 15 - Eigendomsrechten
1.     De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door de ondernemer geleverde producten geheel en
        onvoorwaardelijk te respecteren.
2.     De ondernemer garandeert niet dat de aan de klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of
        industrieel eigendomsrecht van derden.
 
Artikel 16 - Verantwoordelijkheid van de contractant
1.     De contractant komt overeen om in persoonlijke teksten op product en/of verpakking geen teksten van racistische, seksuele of
        discriminerende aard of teksten die anderzijds in strijd zijn met de wet en/of goede zeden te laten drukken.
        Voor de ondernemer is het niet mogelijk om producten te controleren op naleving van deze bepaling
2.     De contractant is verantwoordelijk om de gegevens die hij doorgeeft aan de ondernemer grondig te controleren op juistheid en
        compleetheid. Op de ondernemer rust geen enkele verantwoordelijkheid om deze gegevens te controleren
        op juistheid en compleetheid.
3.     De contractant zal de ondernemer vrijwaren van alle kosten en schade die voortvloeien uit het feit dat contractant in strijd met
        Artikel 16.1 en 16.2 handelt.
 
Artikel 17 - Intellectuele eigendommen en auteursrechten
1.     Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt de ondernemer de rechten en bevoegdheden voor die de
        ondernemer toekomen op grond van de Auteurswet.
2.     De in het kader van de overeenkomst eventueel door de ondernemer tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films,
        software, teksten, audio opnames, producten en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van de ondernemer,
        ongeacht of deze aan de contractant of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders overeengekomen
3.     Alle door de ondernemer eventueel verstrekte zaken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, teksten, audio opnames,
        (elektronische) bestanden, andere materialen en andere producten, zijn uitsluitend bestemd om door contractant te worden
        gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de ondernemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of
        ter kennis aan derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de versterkte stukken anders voortvloeit.
4.     De ondernemer behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden
        te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht
5.     Alles op de website van de ondernemer is eigendom van de ondernemer en mag niet worden verveelvoudigd of openbaar worden
        gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer.
6.     Contractant gaat ermee akkoord dat de ondernemer geen royalties of licentierechten verschuldigd is aan contractant of een derde partij
        voor het gebruik van materiaal dat is geplaatst of doorgestuurd naar de website. Dit omvat ook door contractant ontworpen
        producten en foto’s van door contractant ontworpen producten.
 
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de contractant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de contractant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 
Your cart is empty
Zoek

Select Currency

{CC} - {CN}